Sun10.15 Mon10.16 Tue10.17 Wed10.18 Thu10.19 Fri10.20 Sat10.21
Rhythmic Ride Sam T 11:00 AM 50 min
Rhythmic Ride Janice L 2:00 PM 50 min
 
Rhythmic Ride Jas 6:00 PM 50 min
Rhythmic Ride Sam T 7:30 PM 50 min
Rhythmic Ride Janice L 8:30 PM 50 min
 
Rhythmic Ride Jas 7:15 PM 50 min
Rhythmic Ride Simin 8:15 PM 50 min
 
Rhythmic Ride Jas 9:30 AM 50 min
Rhythmic Ride Janice L 11:30 AM 50 min
30 Minutes Intro Class Jas 12:30 PM 30 min
 
Rhythmic Ride Sam T 9:30 AM 50 min
Rhythmic Ride Jas 6:00 PM 50 min
Rhythmic Ride Janice L 7:15 PM 50 min
cancelled Simin 8:15 PM (50 min)
 
Rhythmic Ride Janice L 9:30 AM 50 min
Rhythmic Ride Jas 7:15 PM 50 min
 
Rhythmic Ride Janice L 10:30 AM 50 min
Rhythmic Ride Jas 11:30 AM 50 min